POMOC NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

zapisz się

Liczba godzin szkolenia – 180 (150 teoria, 30 praktyka)

Całkowity koszt szkolenia – 1800zł (przy płatności całej kwoty jednorazowo – 1700zł)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę jako pomoc nauczyciela w przedszkolu lub szkole. Pomoc nauczyciela jest osobą wykonująca czynności pomocnicze i obsługowe w jednostkach działających w zakresie oświaty. Musi legitymować się minimum wykształceniem podstawowym oraz posiadać umiejętność wykonywania powierzonych czynności. Nie wymaga się od niej posiadania stażu pracy. Pomoc nauczyciela nie ma statusu nauczyciela i zatrudniana jest na podstawie przepisów kodeksu pracy.
Pomoc nauczyciela pracuje pod kierunkiem nauczyciela i realizuje zadania wyznaczone przez dyrektora przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osobę kierującą tą formą wychowania przedszkolnego.
 
GDZIE MOŻE PRACOWAĆ POMOC NAUCZYCIELA?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny,m pomoc nauczyciela może być zatrudniona:
1. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.
2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt. 1 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
3. W przedszkolach specjalnych, przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi oraz w klasach I–IV szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, dla uczniów:4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
4. W przedszkolach i szkołach: specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi oraz w przypadkach innych niepełnosprawności niż określone w ust. 3, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność za zgodą organu prowadzącego.
5. Przepisy te stosuje się odpowiednio do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 
PROGRAM KURSU
ZAJĘCIA TEORETYCZNE (150 godzin dydaktycznych)
1. Psychologia – 16 godzin dydaktycznych
2. Psychologia rozwojowa – 16 godzin dydaktycznych
3. Pedagogika – 16 godzin dydaktycznych
4. Dydaktyka i metodyka nauczania – 16 godzin dydaktycznych
5. Metodyka nauczania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – 8 godzin dydaktycznych
6. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka,  wprowadzenie dziecka w kulturę – 24 godziny dydaktyczne
7. Pedagogika specjalna – 8 godzin dydaktycznych
8. Pielęgnowanie dziecka chorego i pierwsza pomoc przedmedyczna – 8 godzin dydaktycznych
9. Umiejętności osobiste – 8 godzin dydaktycznych.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (30 godzin dydaktycznych)
Praktyka zawodowa – 30 godzin dydaktycznych
 
ZAJĘCIA TEORETYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ:
Osrodek Szkoleniowy ESJ – Zielona Góra, ul. Stary Kisielin – Słoneczna 1
1. Zajęcia teoretyczne odbywają się w weekendy (sobota, niedziela) zwykle co dwa tygodnie, najczęściej w godzinach 9.00 – 16.00. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalany jest na pierwszych zajęciach.
2. Na pierwsze zajęcia należy zabrać ze sobą:
– kserokopię dowodu osobistego i dowód osobisty (do wglądu)
– kserokopię świadectwa ukończenia co najmniej szkoły podstawowej
 
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy szkolenia otrzymują w ramach opłaty za szkolenie materiały dydaktyczne zgodne z programem nauczania na kursie. Uczestnicy szkolenia otrzymują również testy, formularze kwestionariusze oraz materiały do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne opracowane są przez wykładowców poszczególnych przedmiotów.
 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Sposób organizacji ustala organizator kursu.
2. Możliwa jest realizacja wybranych modułów kształcenia w trakcie zajęć prowadzonych metodą e-learningu.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym przez organizatora szczegółowym planem nauczania, który podawany jest do wiadomości uczestników kursu przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
4. Po zakończonym szkoleniu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu "Pomoc nauczyciela".
5. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w czasie zajęć pomoce do nauki i ćwiczeń podczas zajęć dydaktycznych (kwestionariusze, testy, ankiety, karty praktyk,  arkusze pracy, arkusze ćwiczeń) a także materiały do robienia  notatek (zeszyt i długopis).
6. ESJ dysponuje 3 własnymi, komfortowo i nowocześnie wyposażonymi salami szkoleniowymi, biurem oraz odpowiednim zapleczem socjalnym.
7. ESJ dysponuje nowoczesnym sprzętem do prowadzenia zajęć dydaktycznych (komputery, projektory multimedialne, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, tablice suchościeralne, ekrany, flipcharty, monitory, kamery, plansze, fantomy do zajęć z pierwszej pomocy).
8. Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji biblioteczkę zawierającą książki, filmy i inne materiały multimedialne, dotyczące zakresu prowadzonych szkoleń zawodowych i rozwoju osobistego. Uczestnicy mogą wypożyczać te publikacje do samodzielnej nauki w domu oraz wykorzystywać na zajęciach dydaktycznych.
9. Podczas szkoleń odbywających się w siedzibie ESJ zapewniony jest bezpłatny bufet kawowy, gwarantujący nieograniczony dostęp uczestników szkolenia do napojów zimnych i gorących.