KURS PEDAGOGICZNY

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Aktualnie przyjmujemy zapisy. Kurs rozpocznie sie po zebraniu grupy szkoleniowej

zapisz się

LICZBA GODZIN – 80 GODZIN DYDAKTYCZNYCH
CENA – 800 ZŁ


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz.216).
 
CZAS TRWANIA I SPOSÓB JEJ ORGANIZACJI
 
Zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 ze zm.) kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu obejmuje:
– 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki,
– 10 godzin praktyki metodycznej.
Łącznie 80 godzin dydaktycznych.
 
WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW
Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien posiadać:
Co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać.
Kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu nie mający tytułu mistrza w zawodzie powinni posiadać:
świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i  tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie, lub
świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie, lub
dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
 
CELE KSZTAŁCENIA
Celem kursu jest przygotowanie pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników.
Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu pozwala uczestnikom na zdobycie:
podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki, umiejętności wspierania rozwoju uczniów w procesie nauczania i rozbudzania ich zainteresowań pracą w wybranym zawodzie,
umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej i metodyki nauczania zawodu, niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie praktycznej nauki zawodu uczniów i młodocianych pracowników, w szczególności realizowania zasad nauczania,  właściwego doboru metod kształcenia, posługiwania się środkami dydaktycznymi, indywidualizowania procesu nauczania a także sposobów kontroli i oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów,
umiejętności podejmowania współpracy z nauczycielami i rodzicami i rozumienia procesów grupowych zachodzących w grupie szkoleniowej, środowisku rodzinnym i rówieśniczym.
 
PLAN NAUCZANIA
Plan nauczania obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Został on opracowany zgodnie i w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z rozporządzeniem liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu łącznie nie może być mniejsza niż 80 i dla poszczególnych przedmiotów nauczania na kursie wynosi:
1. Psychologia – 10 godzin
2. Pedagogika – 20 godzin
3. Metodyka nauczania – 40 godzin
4. Praktyka metodyczna – 10 godzin
RAZEM – 80 godzin
 
TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
PSYCHOLOGIA
– podstawowe pojęcia z psychologii,
– cele psychologii,
– główne kierunki w psychologii,
– osobowość i temperament, teorie osobowości,
– pamięć i jej rodzaje,
– motywacja, teorie motywacji, motywowanie do nauki,
– psychologiczne podstawy kształcenia: spostrzeganie, aktywność, selekcja informacji, organizacja bodźców, słuchanie,
– styl pracy instruktora, postawa instruktora wobec osób szkolonych,
– grupa i zespół, role w grupie, budowanie zespołu,
– predyspozycje do pracy w charakterze instruktora nauki zawodu, etyka pracy instruktora praktycznej nauki zawodu,
– podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej, rozwojowej, wychowawczej oraz psychologii pracy,
– praktyczne wykorzystanie wiedzy z psychologii w szkoleniu zawodowym,
– czynniki sprzyjające rozwojowi człowieka i hamujące jego rozwój,
– mechanizmy uczenia się a metody nauczania, interakcje nauczyciel-uczeń, mowa i porozumiewanie się w sytuacjach uczenia się i nauczania, – konflikty i sposoby ich rozwiązywania w grupie rówieśniczej oraz w relacjach nauczyciel-uczeń, specyficzne problemy uczniów na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
PEDAGOGIKA
– praktyczna nauka zawodu jako element kształcenia zawodowego uwarunkowanego podstawą programową kształcenia w zawodzie, programem kształcenia zawodowego, standardami wymagań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
– podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiczne,
– pojęcia i cele wychowania,
– uczeń – jego potrzeby i zainteresowania,
– środowisko społeczne ucznia,
– współpraca z rodzicami i szkołą,
– kierowanie procesem dydaktycznym i wychowawczym, sytuacje wychowawcze w toku nauczania zawodu,
– podstawowe zagadnienia pedagogiki pracy,
– rola instruktora praktycznej nauki zawodu jako nauczyciela-wychowawcy;
METODYKA NAUCZANIA
– podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania,
– proces kształcenia i jego elementy,
– plan i program nauczania,
– zasady nauczania
– metody nauczania,
– formy organizacyjne nauczania,
– struktura zajęć teoretycznych i praktycznych,
– środki kształcenia i sposób ich wykorzystania podczas zajęć,
– planowanie pracy dydaktycznej,
– kontrola i ocena wyników nauczania,
– dokumentacja pracy dydaktycznej,
– praktyczne aspekty organizacji szkolenia,
– przyczyny trudności w nauce i sposoby reagowania na te trudności,
– dobór metod i form nauczania w odniesieniu do zakładanych celów, materiału nauczania oraz uzdolnień uczniów,
– kształtowanie umiejętności praktycznych,
– kształtowanie postaw w związku z wykonywanym zawodem,
– wybrane zagadnienia z prawa pracy.
PRAKTYKA METODYCZNA:
Moduł „Praktyka metodyczna” jest realizowany w grupach po  6-8 osób w grupie. Zajęcia obejmują następujące tematy:
– organizacja praktycznej nauki zawodu (prowadzi wykładowca),
– dokumentacja przebiegu praktycznej nauki zawodu (prowadzi wykładowca),
– prezentacja przez każdego słuchacza dwóch wybranych tematów w formie zajęć dydaktycznych. Czas każdej prezentacji – 45 min. Zajęcia prowadzi indywidualnie każdy słuchacz  pod nadzorem wykładowcy, w obecności uczestników kursu. Prezentowane zajęcia omawiane są z wykładowcą prowadzącym praktykę metodyczną. Słuchacz prowadzi prezentację w oparciu o przygotowany konspekt zajęć;
udział w charakterze obserwatora co najmniej w 2 zajęciach dydaktycznych (o których mowa w pkt. 3), prowadzonych przez uczestników kursu.
 
ZAŚWIADCZENIA
Absolwenci otrzymują  zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz.216);

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy szkolenia otrzymują w ramach opłaty za szkolenie materiały dydaktyczne zgodne z programem nauczania na kursie. Uczestnicy szkolenia otrzymują również testy, formularze kwestionariusze oraz materiały do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne opracowane są przez wykładowców poszczególnych przedmiotów.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Sposób organizacji ustala organizator kursu.
2. Możliwa jest realizacja wybranych modułów kształcenia w trakcie zajęć prowadzonych metodą e-learningu.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym przez organizatora szczegółowym planem nauczania, który podawany jest do wiadomości uczestników kursu przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
4. Po zakończonym szkoleniu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
5. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w czasie zajęć darmowe pomoce do nauki i ćwiczeń podczas zajęć dydaktycznych (kwestionariusze, testy, ankiety, karty praktyk,  arkusze pracy, arkusze ćwiczeń) a także materiały do robienia  notatek (zeszyt i długopis).
6. ESJ dysponuje 3 własnymi, komfortowo i nowocześnie wyposażonymi salami szkoleniowymi, biurem oraz odpowiednim zapleczem socjalnym.
7. ESJ dysponuje nowoczesnym sprzętem do prowadzenia zajęć dydaktycznych (komputery, projektory multimedialne, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, tablice suchościeralne, ekrany, flipcharty, monitory, kamery, plansze, fantomy do zajęć z pierwszej pomocy).
8. Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji biblioteczkę zawierającą książki, filmy i inne materiały multimedialne, dotyczące zakresu prowadzonych szkoleń zawodowych i rozwoju osobistego. Uczestnicy mogą wypożyczać te publikacje do samodzielnej nauki w domu oraz wykorzystywać na zajęciach dydaktycznych.
9. Podczas szkoleń odbywających się w siedzibie ESJ zapewniony jest bezpłatny bufet kawowy, gwarantujący nieograniczony dostęp uczestników szkolenia do napojów zimnych i gorących.