KURS PEDAGOGICZNY

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

zapisz się

LICZBA GODZIN – 80 GODZIN DYDAKTYCZNYCH
CENA – 900 ZŁ
 
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2018r. poz. 996)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632).
 
CZAS TRWANIA KURSU
Zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644) kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu obejmuje co najmniej:
1. 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki,
2. 10 godzin praktyki metodycznej.
 
WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU
Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644) kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu nie mający tytułu mistrza w zawodzie powinni posiadać:
  1. świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  2. świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  3. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
CELE KSZTAŁCENIA
Celem kursu jest przygotowanie pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników.
 
ZAŚWIADCZENIA
Absolwenci otrzymują  zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz.216);
 
ORGANIZACJA KURSU
W ramach opłaty za szkolenie uczestnicy otrzymują:
– materiały dydaktyczne zgodne z programem nauczania na kursie
– testy, formularze kwestionariusze oraz materiały do ćwiczeń
– materiały do robienia  notatek (segregator do przechowywania materiałów dydaktycznych, notes, długopis) oraz pamiątkowy kubek
– nieograniczony dostęp uczestników do napojów zimnych i gorących (bufet kawowy).