OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

opiekunka w żłobku plakat 2018 - 2

 

zapisz się

Liczba godzin szkolenia – 280 (200 teoria, 80 praktyka)
Całkowity koszt szkolenia – 1800zł (przy płatności całej kwoty jednorazowo – 1700zł)
 
            Szkolenie daje uprawnienia do podjęcia pracy w żłobku, klubie dziecięcym oraz w charakterze opiekunki dzieci do 3 roku  życia. W programie m.in.: podstawy pedagogiki i psychologii rozwojowej, rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, opieka pielęgnacyjna i zdrowotna, stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, pierwsza pomoc. Warunkiem przystąpienie do kursu jest posiadanie wykształcenia średniego.
            ESJ Jerzy Krzysica posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariuszy oraz dziennych opiekunów.
 
Dlaczego warto wybrać nasz kurs?
To proste! Mamy największe dowiadczenie w kształceniu opiekunek dziecięcych w województwie lubuskim. Wiemy więc, jak zorganizować zajęcia, aby były ciekawe i pozyteczne, a nasz ośrodek szkoleniowy zapewnia doskonałe warunki do nauki. Kurs obejmuje zajęcia muzyczne, teatralne (mamy własną scenę!), plastyczno-techniczne, muzykoterapię, teatr kamischibai, udzielanie pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym, skręcanie balonów włoskich, puszczanie dużych baniek, zabawy animacyjne z chustą. Takiej ofert nie znajdziesz nigdzie!
A oprócz tego:
– masz kontakt z doświadczonymi wykładowcami
– otrzymujesz obszerne materiały dydaktyczne
– w czasie zajęć korzystasz z bezpłatnego bufetu kawowego
– zawierasz znajomości, a nawet przyjaźnie, które trwają również po zakończeniu kursu
– masz wolne od zajęć domowych i ukochanych dzieci, bo jesteś na zajęciach w naszym ośrodku
– absolewenci naszych kursów są bardzo cenieni na rynku pracy i bez trudu znajdują zatrudnienie!
Takie rzeczy tylko u nas!​
 
AKTY PRAWNE REGULUJĄCE SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM
 1. USTAWA z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz.368)
UWAGA:
Osoby bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy) mogą starać się o dofinansowanie kursu w ramach tzw. szkolenia indywidualnego. W tym celu należy udać się do Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z miejscem stałego zamieszkania) i złożyć wniosek o dofinansowanie szkolenia. Składając wniosek należy wskazać ESJ Jerzy Krzysica jako firmę realizującą szkolenie.
 
ZAJĘCIA TEORETYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ:
Kurs Zielona Góra – Zielona Góra/Stary Kisielin, ul. Słoneczna 1 (ośrodek szkoleniowy ESJ)
 1. Zajęcia teoretyczne odbywają się w weekendy (sobota, niedziela) zwykle co dwa tygodnie, najczęściej w godzinach 9.00 – 16.00. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalany jest na pierwszych zajęciach.
 2.  Na pierwsze zajęcia należy zabrać ze sobą:
 • kserokopię dowodu osobistego i dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych i oryginał dokumentu (do wglądu)
 1. Praktyki zawodowe osoba szkolona odbywa w placówce zajmującej się opieką nad dziećmi do lat 3 (żłobek, przedszkole z oddziałem żłobkowym, klub dla dzieci). Harmonogram praktyk ustala indywidualnie uczestnik szkolenia w porozumieniu z opiekunem praktyki i kierownikiem placówki, w której praktyka będzie realizowana. Miejsce odbywania praktyki wybiera uczestnik szkolenia (można odbywać praktykę w swoim miejscu zamieszkania).
 2. Przy jednorazowej płatności całej należności za kurs (najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia) uczestnik szkolenia uzyskuje rabat w wysokości 100 zł.
 3. Przy płatności należności za kurs w ratach, należy pierwszą ratę (minimum 400 zł) wpłacić najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Pozostałe raty muszą być wpłacone do końca kursu. Wysokość rat ustalana jest indywidualnie.
KRYTERIA PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA
Do szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym może przystąpić osoba, która:
 • ma co najmniej wykształcenie średnie,
 • dostarczy kserokopię dokumentu poświadczającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia; oryginał dokumentu należy przedstawić w celu potwierdzenia kserokopii,
 • dostarczy kserokopię dowodu osobistego; oryginał dokumentu należy przedstawić w celu potwierdzenia kserokopii.
CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zorganizowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego. W trakcie szkolenia kandydat na opiekuna wyposażany jest w kompetencje niezbędne do realizowania funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, a w szczególności do:
 1. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
 3. Współpracy z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności  poprzez  prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
PLAN NAUCZANIA
Plan nauczania został opracowany zgodnie i w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyki zawodowe. Łączna liczba godzin zajęć szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi 280. W tym 200 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin praktyk zawodowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie warsztatów lub ćwiczeń.
 
PROGRAM SZKOLENIA
Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym został opracowany zgodnie i w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. Zakres programowy szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin):
 • adaptacja jako rezultat rozwoju,
 • przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
 •  uwarunkowanie procesu rozwoju jednostki
 • osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki;
Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin);
 • zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 • aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
 • mechanizmy rozwoju dziecka;
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin):
 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
 • wprowadzenie dziecka w kulturę
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin)
 • odpowiedzialność prawna opiekuna
 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów
 • emisja głosu
Praktyki zawodowe (80 godzin).
 
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy szkolenia otrzymują w ramach opłaty za szkolenie materiały dydaktyczne zgodne z programem nauczania na kursie. Uczestnicy szkolenia otrzymują również testy, formularze kwestionariusze oraz materiały do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne opracowane są przez wykładowców poszczególnych przedmiotów.
 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 1. Sposób organizacji ustala organizator kursu.
 2. Możliwa jest realizacja wybranych modułów kształcenia w trakcie zajęć prowadzonych metodą e-learningu.
 3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym przez organizatora szczegółowym planem nauczania, który podawany jest do wiadomości uczestników kursu przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
 4. Po zakończonym szkoleniu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"
 5. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w czasie zajęć darmowe pomoce do nauki i ćwiczeń podczas zajęć dydaktycznych (kwestionariusze, testy, ankiety, karty praktyk,  arkusze pracy, arkusze ćwiczeń) a także materiały do robienia  notatek (zeszyt i długopis).
 6. ESJ dysponuje 3 własnymi, komfortowo i nowocześnie wyposażonymi salami szkoleniowymi, biurem oraz odpowiednim zapleczem socjalnym.
 7. ESJ dysponuje nowoczesnym sprzętem do prowadzenia zajęć dydaktycznych (komputery, projektory multimedialne, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, tablice suchościeralne, ekrany, flipcharty, monitory, kamery, plansze, fantomy do zajęć z pierwszej pomocy).
 8. Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji biblioteczkę zawierającą książki, filmy i inne materiały multimedialne, dotyczące zakresu prowadzonych szkoleń zawodowych i rozwoju osobistego. Uczestnicy mogą wypożyczać te publikacje do samodzielnej nauki w domu oraz wykorzystywać na zajęciach dydaktycznych.
 9. Podczas szkoleń odbywających się w siedzibie ESJ zapewniony jest bezpłatny bufet kawowy, gwarantujący nieograniczony dostęp uczestników szkolenia do napojów zimnych i gorących.