SZKOLENIE TRENERÓW

"Ucz ciekawie i skutecznie"
Aktualnie przyjmujemy zapisy. Kurs rozpocznie sie po zebraniu grupy szkoleniowej

zapisz się

 liczba godzin szkolenia – 32 (4 dni szkoleniowe)
cena szkolenia – 1200 zł
 
Prowadzenia szkoleń i kursów oraz zajęć dydaktycznych w szkołach dla dorosłych i na uczelniach wyższych wymaga do prowadzącego znajomości metodyki nauczania dorosłych i specyficznych zagadnień związanych z psychologią kształcenia. Umiejętność ciekawego, atrakcyjnego a jednocześnie skutecznego nauczania wymaga opanowania kluczowych kompetencji trenerskich.
 
Szkolenie "SZKOLENIE TRENERÓW – ucz ciekawie i skutecznie" umożliwia opanowanie metodyki nauczania dorosłych oraz z metodyki pracy dydaktycznej z małymi grupami. Przybliża również zagadnienia dotyczące psychologii nauczania. Jest to oferta dla przyszłych i obecnych nauczycieli, wykładowców, trenerów wewnętrznych, instruktorów, lektorów, prezenterów i wszystkich, którzy zamierzają prowadzić szkolenia i prezentacje z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków nauczania. Uczestnicy zdobywają wiedzę i kształcą praktyczne umiejętności. Uczą się łączyć dydaktykę z psychologią kształcenia i praktyczną sztuką wywierania wpływu na ludzi. Uczą się, jak być nowoczesnym nauczycielem na miarę XXI wieku

PROGRAM SZKOLENIA
Podstawy psychologii ogólnej.
– podstawowe pojęcia i kierunki, osobowość i temperament, pamięć
– cele i podstawowe kierunki w psychologii
– osobowość, temperament, koło osobowości, wielka piątka
– piramida potrzeb Maslowa
– pamięć, rodzaje pamięci, trzy procesy myślowe, wspomaganie zapamiętywania
Psychologiczne koncepcje uczenia się, psychologiczne podstawy kształcenia dorosłych
– uczenie się i motywacja
– uczenie się behawioralne, eksperyment Pawłowa
– prawo efektu, warunkowanie sprawcze, kara i nagroda
– uczenie się przez wgląd, społeczne uczenie się
– funkcje kształcenia, motywy podejmowania kształcenia przez osoby dorosłe
– podstawy psychologii rozwojowej, trzy okresy dorosłości
– inteligencja i jej rodzaje
– sposoby uczenia się, organizacja sensoryczna bodźców
– cykl Kolba i jego praktyczne zastosowanie w nauczaniu dorosłych
Dydaktyka – pojęcia podstawowe, proces kształcenia
– dydaktyka a metodyka nauczania
– pedagogika, andragogika
– uczenie się, nauczanie
– proces kształcenia (cele kształcenia, treść kształcenia, plan nauczania, program nauczania)
– kształcenie, szkolenie, trening (formy kształcenia ze względu na sposób organizacji)
Proces nauczania, zasady nauczania
– nauczanie przez przyswajanie, nauczanie przez odkrywanie, nauczanie przez przeżywanie
– zasady nauczania (zasada poglądowości, zasada przystępności, zasada świadomego i aktywnego udziału, zasada systematyczności, zasada łączenia teorii z praktyką, zasada indywidualizacji i zespołowości, zasada trwałości wyników nauczania, zasada operatywności wiedzy i umiejętności
– jak realizować zasady nauczania na kursach i szkoleniach
Warsztat trenera
– kompetencje osobiste; kto może być trenerem?
– wiedza, umiejętności dydaktyczne, doświadczenie; czy trener musi być praktykiem?
Formy i metody nauczania
– formy organizacyjne nauczania (różne klasyfikacje)
– zasady pracy w zespołach
– tradycyjna struktura zajęć teoretycznych i praktycznych, zarządzanie czasem szkolenia
– planowanie pracy dydaktycznej, konspekt zajęć
– metody nauczania: wykład, opis, opowiadanie, dyskusja, burza mózgów, pogadanka, praca z tekstem, pokaz, pomiar, analiza przypadku, ćwiczenia, pokaz czynności, instruktaż, odgrywanie ról
– etapy kształtowania umiejętności
Aktywne metody nauczania
– kompetencje nauczyciela
– zalety i wady aktywnych metod nauczania
– formy nauczania a aktywne metody nauczania
– grupa a zespól, role w zespole, kierowanie zespołem zadaniowym na szkoleniu
– aktywne metody nauczania (stosowane na zajęciach teoretycznych i praktycznych)
– etapy kształtowania umiejętności
Środki kształcenia. Prezentacja Ppt – „Czy ma Pan coś do powiedzenia?”
– funkcje środków kształcenia
– podział środków kształcenia; środki wzrokowe, środki słuchowe, środki wzrokowo-słuchowe, środki automatyzujące proces nauczania
– prezentacje Ppt, zasady tworzenia slajdów, zasady prezentacji
– sprzęt do prezentacji Ppt
– przygotowanie materiałów szkoleniowych
Szkolenie w praktyce. Przygotowanie, realizacja, zakończenie, ocena i ewaluacja
– diagnozowanie potrzeb szkoleniowych
– planowanie i projektowanie szkolenia
– rekrutacja i selekcja uczestników szkolenia
– organizacja przestrzeni szkoleniowej
– zakończenie szkolenia
– kontrola wyników nauczania
– ocena wyników szkolenia, narzędzia pomiaru wyników, stopnie pozorne, rola tradycyjnych ocen szkolnych
– ewaluacja szkolenia
Procesy grupowe w środowisku dydaktycznym czyli socjologia dla nauczycieli co to jest proces grupowy
– grupa i nieformalne role w grupie
– czy każda grupa jest zespołem, zasady pracy w zespołach
– etapy rozwoju zespołu i style kierowania
– umiejętności przywódcy, kto zostaje liderem
– role w zespole
– kto zostaje liderem
– trener a grupa, styl pracy trenera
– style przywództwa wg Blancharda
– rola trenera jako lidera zespołu
Trudni słuchacze, trudne sytuacje na szkoleniach
– ponad konfliktem
– trudni słuchacze – klasyfikacja
– jak radzić sobie z zastrzeżeniami słuchaczy
– trudne sytuacje na szkoleniach – studium przypadku

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy szkolenia otrzymują w ramach opłaty za szkolenie materiały dydaktyczne zgodne z programem nauczania na kursie. Uczestnicy szkolenia otrzymują również testy, formularze kwestionariusze oraz materiały do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne opracowane są przez wykładowców poszczególnych przedmiotów.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Podczas szkoleń zapewniony jest bezpłatny bufet kawowy, gwarantujący nieograniczony dostęp uczestników szkolenia do napojów zimnych i gorących.