OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM szkolenie uzupełniające

zapisz się
 
 
Liczba godzin szkolenia – 80 (teoria)
Całkowity koszt szkolenia – 680 zł (przy płatności całej kwoty jednorazowo);  720 zł (przy płatności ratalnej)
 
ESJ Jerzy Krzysica posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariuszy oraz dziennych opiekunów.
 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

 1. USTAWA z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) z póxniejszymi zmianami.

 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz.368)

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym został opracowany zgodnie i w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. Zakres programowy szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (60 godzin)
 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka,
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
Kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin)
 • odpowiedzialność prawna opiekuna,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów.
ZAJĘCIA TEORETYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ:
Kurs Zielona Góra – Zielona Góra, ul. Stary Kisielin – Słoneczna 1 (ośrodek szkoleniowy ESJ)
Kurs Wrocław – Wrocław, miejsce zostanie wskazane po zawiązaniu sie grupy szkoleniowej
 1. Zajęcia teoretyczne odbywają się w weekendy (sobota, niedziela) zwykle co dwa tygodnie, najczęściej w godzinach 9.00 – 16.00. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalany jest na pierwszych zajęciach.
 2.  Na pierwsze zajęcia należy zabrać ze sobą:
 • kserokopię dowodu osobistego i dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych i oryginał dokumentu (do wglądu)
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy szkolenia otrzymują w ramach opłaty za szkolenie materiały dydaktyczne zgodne z programem nauczania na kursie. Uczestnicy szkolenia otrzymują również testy, formularze kwestionariusze oraz materiały do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne opracowane są przez wykładowców poszczególnych przedmiotów.
 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 1. Sposób organizacji ustala organizator kursu.
 2. Możliwa jest realizacja wybranych modułów kształcenia w trakcie zajęć prowadzonych metodą e-learningu.
 3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym przez organizatora szczegółowym planem nauczania, który podawany jest do wiadomości uczestników kursu przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
 4. Po zakończonym szkoleniu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu "Szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym".
 5. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w czasie zajęć pomoce do nauki i ćwiczeń podczas zajęć dydaktycznych (kwestionariusze, testy, ankiety, karty praktyk,  arkusze pracy, arkusze ćwiczeń) a także materiały do robienia  notatek (zeszyt i długopis).
 6. ESJ dysponuje 3 własnymi, komfortowo i nowocześnie wyposażonymi salami szkoleniowymi, biurem oraz odpowiednim zapleczem socjalnym.
 7. ESJ dysponuje nowoczesnym sprzętem do prowadzenia zajęć dydaktycznych (komputery, projektory multimedialne, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, tablice suchościeralne, ekrany, flipcharty, monitory, kamery, plansze, fantomy do zajęć z pierwszej pomocy).
 8. Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji biblioteczkę zawierającą książki, filmy i inne materiały multimedialne, dotyczące zakresu prowadzonych szkoleń zawodowych i rozwoju osobistego. Uczestnicy mogą wypożyczać te publikacje do samodzielnej nauki w domu oraz wykorzystywać na zajęciach dydaktycznych.
 9. Podczas szkoleń odbywających się w siedzibie ESJ zapewniony jest bezpłatny bufet kawowy, gwarantujący nieograniczony dostęp uczestników szkolenia do napojów zimnych i gorących.