Jerzy Krzysica zaprasza na szkolenia - Zielona Góra, Wrocław, Gorzów Wlkp.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA - PROFESJONALNA NIANIA PDF Drukuj Email
1
Nazwa szkolenia
OPIEKUNKA DZIECIĘCA (PROFESJONALNA NIANIA)
(kurs weekendowy)
2
Liczba godzin szkolenia
40 dydaktycznych
3
Całkowity koszt szkolenia na 1 osobę
600 zł
4
Termin rozpoczęcia kursu
Trwa nabór!
5
ZDOBĄDŹ NOWY ZAWÓD W KRÓTKIM CZASIE!OPIEKUNKA DZIECIĘCA (NIANIA)

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata na opiekuna dziecięcego do sprawowania profesjonalnej opieki nad dziećmi.
W trakcie szkolenia kandydat na opiekuna wyposażany jest w kompetencje niezbędne do realizowania funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, a w szczególności do: zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka oraz współpracy z rodzicami dzieci.

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE SZKOLENIE DLA OPIEKUNEK DZIECIĘCYCH

Obecnie wykonywanie pracy opiekunki dziecięcej nie jest regulowane szczególnymi przepisami.

KRYTERIA PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA
Do szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym może przystąpić osoba, która:
- dostarczy kserokopię dowodu osobistego; oryginał dokumentu należy przedstawić w celu potwierdzenia kserokopii.

CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata na opiekuna dziecięcego do sprawowania profesjonalnej opieki nad dziećmi. W trakcie szkolenia kandydat na opiekuna wyposażany jest w kompetencje niezbędne do realizowania funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, a w szczególności do:
1. Zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej
2. Prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
3. Współpracy z rodzicami dzieci.

PLAN NAUCZANIA
Łączna liczba godzin zajęć szkolenia dla opiekunki dziecięcej wynosi 40. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie warsztatów i ćwiczeń.

PROGRAM SZKOLENIA
Zakres programowy szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:
1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju dziecka
2. Podstawy psychologii rozwojowej dziecka
3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
4. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
5. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
6. Organizacja czynności higienicznych, posiłków, odpoczynku i zabawy dziecka
7. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
8. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem i rodzicami
9. Kompetencje opiekuna dziecka
10. Odpowiedzialność prawna opiekuna
11. Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy szkolenia otrzymują w ramach opłaty za szkolenie materiały dydaktyczne zgodne z programem nauczania na kursie. Uczestnicy szkolenia otrzymują również testy, formularze kwestionariusze oraz materiały do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne opracowane są przez wykładowców poszczególnych przedmiotów.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Sposób organizacji ustala organizator kursu.
2. Możliwa jest realizacja wybranych modułów kształcenia w trakcie zajęć prowadzonych metodą e-learningu.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym przez organizatora szczegółowym planem nauczania, który podawany jest do wiadomości uczestników kursu przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
4. Po zakończonym szkoleniu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Opiekunka dziecięca - profesjonalna niania".
5. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w czasie zajęć darmowe pomoce do nauki i ćwiczeń podczas zajęć dydaktycznych (kwestionariusze, testy, ankiety, karty praktyk,  arkusze pracy, arkusze ćwiczeń) a także materiały do robienia  notatek (zeszyt i długopis).
6. ESJ dysponuje 3 własnymi, komfortowo i nowocześnie wyposażonymi salami szkoleniowymi, biurem oraz odpowiednim zapleczem socjalnym.
7. ESJ dysponuje nowoczesnym sprzętem do prowadzenia zajęć dydaktycznych (komputery, projektory multimedialne, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, tablice suchościeralne, ekrany, flipcharty, monitory, kamery, plansze, fantomy do zajęć z pierwszej pomocy).
8. Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji biblioteczkę zawierającą książki, filmy i inne materiały multimedialne, dotyczące zakresu prowadzonych szkoleń zawodowych i rozwoju osobistego. Uczestnicy mogą wypożyczać te publikacje do samodzielnej nauki w domu oraz wykorzystywać na zajęciach dydaktycznych.
9. Podczas szkoleń odbywających się w siedzibie ESJ zapewniony jest bezpłatny bufet kawowy, gwarantujący nieograniczony dostęp uczestników szkolenia do napojów zimnych i gorących.

ZDOBĄDŹ NOWY ZAWÓD W KRÓTKIM CZASIE!


OFERTA ESJ:

KURSY ZAWODOWE

Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym
Opiekunka dziecięca
Opiekun dzienny
Guwernantka
Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
Profesjonalny trener
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE
Profesjonalny mówca
Sekrety skutecznego przemawiania
Mówca motywacyjny
Szkolenie trenerów
Konsultacje indywidualne
Coaching
KURSY I SZKOLENIA PEDAGOGICZNE
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
Szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów w żłobku i przedszkolu, rodziców
SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE
Szkolenia dla firm i instytucji, wykłady, prelekcje, zajęcia dydaktyczne, szkolenia dla kadry dydaktycznej i pedagogicznej
SZKOŁA RETORYKI I WPŁYWU SPOŁECZNEGO
Program Szkoły Retoryki i Wpływu Społecznego
Jak powstała Szkoła Retoryki i Wpływu Społecznego