SZKOLENIA DOSKONALĄCE

Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu propozycję szkoleń dla kadry pedagogicznej, dydaktycznej i opiekuńczej, które organizowane są w naszym ośrodku szkoleniowym w Zielonej Górze. Szkolenia te są doskonałą formą podnoszenia kompetencji w zakresie pedagogiki, psychologii, psychologii rozwojowej i dydaktyki oraz umiejętności osobistych i społecznych.
 
1. BĄDŹ PRZYJACIELEM SWOJEGO DZIECKA CZYLI WYCHOWANIE POZYTYWNE
2. TEATR KAMISHIBAI I JEGO WYKORZYSTANIE W PRACY WYCHOWAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU
3. ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA W OKRESIE 0 – 6 LAT, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA W PRAKTYCE
4. PEDAGOGIKA. STYLE I METODY WYCHOWAWCZE, KARA I NAGRODA JAKO METODY WYCHOWAWCZE
5. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE W OKRESIE NIEMOWLĘCYM, PONIEMOWLĘCYM I OKRESIE WCZESNEGO DZIECIŃSTWA. AGRESJA DZIECIĘCA I WCZESNODZIECIĘCA
6. PODSTAWY DYDAKTYKI CZYLI JAK PLANOWAĆ, PRZYGOTOWYWAĆ I ORGANIZOWAĆ ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W ŻŁOBKACH I PRZEDSZKOLACH, PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE KSZTAŁCENIA.
7. liTERATURA DLA DZIECI W WIEKU ŻŁOBKOWYM I PRZEDFSZKOLNYM. ELEMENTY BIBLIOTERAPII
8. METODYKA ZAJĘĆ MUZYCZNYCH W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU. ELEMENTY MUZYKOTERAPII
9. TERAPIA ZAJĘCIOWA.
10. ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE
11. KOMUNIKACJA I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE W WYCHOWANIU
 
Cena szkolenia wynosi – 90 zł i obejmuje: zajęcia dydaktyczne – 4 godziny lekcyjne (4×45 min + przerwa 1×15 minut), materiały dydaktyczne zgodne z tematyką szkolenia, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, bufet kawowy.
 
SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY SZKOLEŃ
 
1. BĄDŹ PRZYJACIELEM SWOJEGO DZIECKA CZYLI WYCHOWANIE POZYTYWNE, KOMUNIKACJA POZYTYWNA I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE W WYCHOWANIU
Wychowanie. Na czym polega wychowanie? Główne cele wychowania.
Style i metody wychowawcze. Co to jest styl wychowawczy i skąd się bierze? Charakterystyka wybranych stylów wychowawczych.
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. Postawy rodzicielskie i postawy rodziców wobec dzieci. Międzypokoleniowa transmisja postaw rodzicielskich.
Wychowanie pozytywne. Czym jest wychowanie pozytywne? Główne założenia wychowania pozytywnego. Pozytywne emocje. Pozytywne nauczanie. Pozytywne wzmocnienia. Pozytywna komunikacja.. Pozytywne oczekiwania. Korzyści wynikające ze stosowania wychowania pozytywnego.
Komunikacja pozytywna w praktyce. W czym przejawia się komunikacja pozytywna i agresywna? Wpływ komunikacji pozytywnej na kształtowanie relacji. Komunikacja pozytywna jako metoda wychowawcza.
Umiejętności społeczne w pracy pedagogicznej. Komunikacja interpersonalna. Autoprezentacja. Asertywność. Empatia. Rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie skutecznych negocjacji i podejmowanie decyzji. Umiejętność pracy w zespole i rozumienie procesów zachodzących w grupach i zespołach. Umiejętność budowania przyjaznych, nastawionych na współpracę relacji z ludźmi. Umiejętność etycznego stosowania technik i strategii wpływ społecznego
Rola i znaczenie umiejętności społecznych w pracy pedagogicznej. Skąd się biorą umiejętności społeczne? Jak podnosić poziom umiejętności społecznych? Jak kształcić umiejętności społeczne u dzieci? Jak rozwijać umiejętności społeczne u opiekunów i nauczycieli?
 
2. TEATR KAMISHIBAI I JEGO WYKORZYSTANIE W PRACY WYCHOWAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU
Co to jest teatr Kamishibai?
historia Kamishibai na świecie i w Polsce
oferta wydawnicza Kamishibai dostępna na polskim rynku (skrzynki, zestawy ilustracji)
wykorzystanie Kamishibai w pedagogice, edukacji i  arteterapii
Praktyczne wykorzystanie możliwości teatru Kamishibai
techniczne aspekty budowy skrzynki butai
karty ilustracyjne i ich zawartość
papier do samodzielnego tworzenia ilustracji – rodzaje i format
jak zorganizować otoczenie do prezentacji
różne sposoby prezentacji przy użyciu Kamishibai
Prezentowanie scenariuszy w tatrze Kamishibai – warsztat
prezentowanie gotowych scenariuszy
samodzielne tworzenie scenariuszy i kart ilustracyjnych do gotowych tekstów
tworzenie scenariuszy prezentujących pożądane zachowania, postawy i cechy bohaterów (walory wychowawcze)
prezentacja samodzielnie przygotowanych scenariuszy.
 
3. ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA W OKRESIE 0 – 6 LAT
Podstawy psychologii
Czym zajmuje się psychologia?
Cele psychologii
Podstawowe kierunki w psychologii
Psychologiczne mechanizmy obronne
Osobowość i temperament
Pamięć i inteligencja
Psychologiczne mechanizmy obronne
Psychologia rozwojowa
Okresy rozwoju człowieka
Rodzaje zmian rozwojowych
Źródła zmian rozwojowych
Rozwój dziecka w okresie 0 – 2
Podstawowe zadania rozwojowe dziecka w okresie 0 – 24 miesiące
Model przywiązania dziecka do podstawowego opiekuna i jego konsekwencje
Rozwój dziecka w okresie 2 – 6 lat
Podstawowe zadania rozwojowe dziecka w okresie 2 – 6 lat
Rozwój osobowości
Rozwój społeczny
Rozwój emocjonalny
Bunt dwulatka
Rozwój mowy dziecka
Okresy rozwoju mowy
Czynniki wpływające na tempo rozwoju mowy dziecka
Zasady stymulowania rozwoju mowy dziecka
Metody stymulowania rozwoju mowy dziecka
Zaburzenia rozwoju mowy
Psychologia zabawy
Wpływ zabawy na rozwój dziecka
Etapy rozwoju zabawy
Rodzaje zabaw
Zabawy w poszczególnych etapach rozwoju dziecka w wieku 0 – 6 lat
Trudne pytania
Jak odpowiadać dzieciom na trudne pytania – zasady
Przykłady „trudnych pytań” i odpowiedzi na nie
Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci bliskiej osoby
Podstawowe funkcje żłobka w procesie opieki i wychowania
 
4. PEDAGOGIKA. STYLE I METODY WYCHOWAWCZE. KARA I NAGRODA JAKO METODY WYCHOWAWCZE
Pedagogika, informacje podstawowe
Cele i zadania pedagogiki
Geneza procesów wychowawczych
Pedagogika a zmiany rozwojowe, rodzaje zmian, mechanizmy zmian rozwojowych
Style wychowawcze
Co to jest styl wychowawczy i skąd się bierze?
Charakterystyka wybranych stylów wychowawczych
Postawy rodzicielskie i postawy rodziców wobec dzieci
Międzypokoleniowa transmisja postaw rodzicielskich
Metody wychowawcze
Klasyfikacja metody wychowawczych ze względu na rodzaj wpływu społecznego
Wybrane metody wychowawcze i ich zastosowanie w pracy pedagogicznej w żłobku i przedszkolu
Charakterystyka wybranych metod wychowawczych
Kara i nagroda
Rodzaje nagród
Nagroda w praktyce pedagogicznej
Zasady nagradzania
Zalety stosowania nagród jako metody pedagogicznej
Rodzaje kar
Reakcja dziecka na karę, w zależności od jego wieku
Psychologiczne działanie kar – wpływ nagrody i kary na psychikę dziecka i jego postawę
Jeśli karać, to jak? – zasady karania
Błędy w stosowaniu kar
Konsekwencje stosowania kar cielesnych
Metody wspierania pozytywnych zachowań dziecka
Zwiększanie autonomii dziecka jako metoda wychowawcza
Wychowanie pozytywne
Wychowanie pozytywne i jego główne założenia
Wychowanie pozytywne w praktyce
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze
Rodzina jako system
Funkcje rodziny
Rodzina jako źródło trudności wychowawczych
 
5. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE W OKRESIE NIEMOWLĘCYM, PONIEMOWLĘCYM I OKRESIE WCZESNEGO DZIECIŃSTWA (DO 6 ROKU ŻYCIA). AGRESJA DZIECIĘCA I WCZESNODZIECIĘCA
Trudności wychowawcze
Podstawowe definicje: trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne
Ogólna charakterystyka źródeł trudności wychowawczych
Sposób obserwowania i dokumentowania trudności wychowawczych
Trudności wychowawcze w okresie niemowlęcym
Charakterystyka trudności wychowawczych w okresie niemowlęcym
Objawy trudności wychowawcze w okresie niemowlęcym
Przyczyny trudności wychowawczych w okresie niemowlęcym
Trudności wychowawcze w okresie poniemowlęcym (1 – 3 rok życia)
Nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym
Opóźnienie w opanowaniu umiejętności zgodnych z normą rozwojową
Opóźnienia w opanowaniu mowy
Zaburzenia w zakresie reagowania na bodźce
Zaburzenia w zakresie rozwoju emocjonalnego
Zaburzenia w zakresie rozwoju moralnego
Zaburzenia w zakresie rozwoju społecznego
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze
Rodzina jako system
Funkcje rodziny związane z wychowaniem dzieci
Funkcjonowanie rodziny a trudności wychowawcze
Postawy rodzicielskie jako jedna z przyczyn trudności wychowawczych
Zaburzona struktura rodziny jako możliwa przyczyna trudności wychowawczych
Źródła trudności wychowawczych tkwiące w środowisku rodzinnym
Agresja dziecięca
Przyczyny zachowań agresywnych dzieci w wieku 0 – 3
Agresja a wiek
Początki świadomej agresji
Zakamuflowane formy agresji
Przeniesienie agresji
Zaburzenia zachowania społecznego i zachowania opozycyjno-buntownicze
Agresja jako reakcja na „wychowywanie”
Niewłaściwe reakcje dorosłych na agresywne zachowanie dzieci
Długofalowe konsekwencje zachowań agresywnych
Trudne sytuacje wychowawcze i sposoby radzenia sobie w tych sytuacjach. Co robić, gdy dziecko jest agresywne?
Rola mediów i kultury popularnej na proces wychowania dzieci
Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci
Wpływ kultury popularnej na zachowanie oraz kształtowanie się przekonań i postaw dzieci
 
6. PODSTAWY DYDAKTYKI – JAK PLANOWAĆ, PRZYGOTOWYWAĆ I ORGANIZOWAĆ ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W ŻŁOBKACH I PRZEDSZKOLACH. PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE KSZTAŁCENIA.
Podstawowe pojęcia i definicje
Dydaktyka
Metodyka nauczania
Uczenie się
Nauczanie
Treści kształcenia
Cele nauczania
Proces kształcenia i jego składniki
Zasady nauczania
Zasada poglądowości
Zasada przystępności
Zasada świadomego i aktywnego udziału
Zasada systematyczności
 Zasada łączenia teorii z praktyką
Zasada indywidualizacji i zespołowości
Zasada trwałości wyników nauczania
Zasada operatywności wiedzy i umiejętności
Planowanie pracy dydaktycznej
Plan nauczania
Program nauczania
Konspekt
Plan ewaluacyjny
Formy organizacyjne nauczania
Nauczanie jednostkowe (indywidualne)
Nauczanie zbiorowe
Nauczanie grupowe (zespołowe)
Metody nauczania
Etapy kształtowania umiejętności
Struktura zajęć i zarządzanie czasem w procesie kształcenia
Kontrola i ocena wyników nauczania
Psychologiczne koncepcje uczenia się
Uczenie się behawioralne
Efekt czystej ekspozycji
Warunkowanie klasyczne i sprawcze
Prawo efektu
Uczenie się poznawcze
Uczenie się przez wgląd
Uczenie się utajone
Społeczne uczenie się (modelowanie)
Kara i nagroda w procesie nauczania
 
KOMUNIKACJA I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE W WYCHOWANIU
Komunikacja w praktyce. W czym przejawia się komunikacja pozytywna i agresywna? Wpływ komunikacji pozytywnej na kształtowanie relacji. Komunikacja pozytywna jako metoda wychowawcza.
Umiejętności społeczne w pracy pedagogicznej. Komunikacja interpersonalna. Autoprezentacja. Asertywność. Empatia. Rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie skutecznych negocjacji i podejmowanie decyzji. Umiejętność pracy w zespole i rozumienie procesów zachodzących w grupach i zespołach. Umiejętność budowania przyjaznych, nastawionych na współpracę relacji z ludźmi. Umiejętność etycznego stosowania technik i strategii wpływ społecznego
Rola i znaczenie umiejętności społecznych w pracy pedagogicznej. Skąd się biorą umiejętności społeczne? Jak podnosić poziom umiejętności społecznych? Jak kształcić umiejętności społeczne u dzieci? Jak rozwijać umiejętności społeczne u opiekunów i nauczycieli?