GUWERNANTKA


zapisz się

liczba godzin – 410 (teoria – 330, praktyka – 80) 
Zajęcia teoretyczne odbywają się w soboty i niedziele (zwykle co drugi weekend) w Ośrodku Szkoleniowym ESJ w Zielonej Górze.
cena – 3960zł (440 zł miesięcznie)
Kurs trwa 1 rok akademicki (9 miesięcy) – od października do czerwca następnego roku
 
Kurs „Guwernantka – opieka, wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży” przygotowuje do pracy w charakterze guwernantki. Daje także uprawnienia do podjęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.
 
Zapraszamy osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie. Kurs jest również doskonałym uzupełnieniem wiedzy akademickiej i daje dodatkowe możliwości zatrudnienia absolwentom kierunków pedagogicznych.
 
Obecnie dobrze wykształcone i przygotowane do pracy guwernantki są bardzo poszukiwane i szybko podejmują atrakcyjna pracę. Ich zarobki są znacznie wyższe od zarobków opiekunek (niań).
 
Słuchacze zdobywają kompetencje w zakresie opieki, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży. W programie kursu:
– elementy psychologii i socjologii
– psychologia rozwojowa
– pedagogika
– j. angielski
– wychowanie muzyczne dzieci
– sztuki plastyczne w zabawie i edukacji
– żywienie i dietetyka, zajęcia sportowe
– organizacja i animacja czasu wolnego
– podstawy dydaktyki
– pierwsza pomoc
– nauka gry na pianinie (keyboardzie)
– praca z dziećmi niepałnosprawnymi intelektualnie
– podstawy informatyki i social media.
 
Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje 2 zaświadczenia:
1. Zaświadczenie ESJ o ukończeniu kursu "Guwernantka – opieka, wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży"
2. Zaświadczenie ESJ o ukończeniu kursu „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” (Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz.368). Zaświadczenie uprawnia do podjęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.
 
Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń dla kadry dydaktycznej i pedagogicznej. Mamy duże doświadczenie w realizacji kursów pedagogicznych i psychologicznych. Od wielu lat kształcimy również kadrę opiekuńczą dla żłobków i klubów dziecięcych. Wiele osób dzięki zdobytym u nas kompetencjom podjęło atrakcyjną pracę lub rozpoczęło z powodzeniem własną działalność gospodarczą.
 
Dysponujemy doskonale przygotowaną kadrą dydaktyczną, mamy własny, świetnie wyposażony ośrodek szkoleniowy, prowadzimy kursy według oryginalnych, nowoczesnych programów nauczania, które uzyskały akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli jesteś osobą, która chce zdobyć konkretną wiedzę i rzetelne umiejętności czekamy właśnie na Ciebie!

KRYTERIA PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA
Do szkolenia dla guwernantek może przystąpić osoba, która:
a) ma co najmniej wykształcenie średnie,
b) dostarczy kserokopię dokumentu poświadczającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia; oryginał dokumentu należy przedstawić w celu potwierdzenia kserokopii,
c) dostarczy kserokopię dowodu osobistego; oryginał dokumentu należy przedstawić w celu potwierdzenia kserokopii.
 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA GUWERNANTKA
PSYCHOPEDAGOGICZNE PODSTAWY ROZWOJU JEDNOSTKI (20 GODZIN):
Adaptacja jako rezultat rozwoju
Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
Uwarunkowanie procesu rozwoju jednostki
Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki
ROZWÓJ DZIECKA W OKRESIE WCZESNEGO DZIECIŃSTWA (45 GODZIN)
Psychologia rozwojowa
Elementy psychologii i socjologii
Podstawy pedagogiki
Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym,
Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
Mechanizmy rozwoju dziecka
Wychowanie i edukacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
STYMULOWANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA (210 GODZIN):
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,
Wprowadzenie dziecka w kulturę
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
Wychowanie muzyczne dzieci
Sztuki plastyczne w zabawie i edukacji
Żywienie dzieci i dietetyka
Organizacja zajęć sportowych
Organizacja i animacja czasu wolnego dzieci
Język angielski
Nauka gry na pianinie (keyboardzie) (do wyboru)
KOMPETENCJE OPIEKUNA DZIECKA (55 GODZIN)
Odpowiedzialność prawna opiekuna
Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów,
Emisja głosu
Podstawy dydaktyki i metodyki nauczania
Podstawy infrmatyki i social media
PRAKTYKI ZAWODOWE (80 GODZIN)

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
W ramach opłaty otrzymasz wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne zgodne z programem nauczania na kursie, a takze testy, formularze kwestionariusze oraz materiały do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne opracowane są przez wykładowców poszczególnych przedmiotów.
Otrzymasz również drukowane materiały do nauki, które po zakończonym kursie tworzą doskonały podręcznik opiekuna!
W ramach opłaty otrzymasz także segregator do gromadzenia i przechowywania materiałów szkoleniowych, notes, długopis i kubek z logo ESJ a po zakończeniu kursu wyjątkową koszulkę absolwenta!
Gratis otrzymasz materiały video na temat rozwoju umiejętności osobistych i rozwoju osobowości!

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Sposób organizacji ustala organizator kursu.
2. Możliwa jest realizacja wybranych modułów kształcenia w trakcie zajęć prowadzonych metodą e-learningu.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym przez organizatora szczegółowym planem nauczania, który podawany jest do wiadomości uczestników kursu przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
4. Po zakończonym szkoleniu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
5. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w czasie zajęć darmowe pomoce do nauki i ćwiczeń podczas zajęć dydaktycznych (kwestionariusze, testy, ankiety, karty praktyk,  arkusze pracy, arkusze ćwiczeń) a także materiały do robienia  notatek (zeszyt i długopis).
6. ESJ dysponuje 3 własnymi, komfortowo i nowocześnie wyposażonymi salami szkoleniowymi, biurem oraz odpowiednim zapleczem socjalnym.
7. ESJ dysponuje nowoczesnym sprzętem do prowadzenia zajęć dydaktycznych (komputery, projektory multimedialne, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, tablice suchościeralne, ekrany, flipcharty, monitory, kamery, plansze, fantomy do zajęć z pierwszej pomocy).
8. Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji biblioteczkę zawierającą książki, filmy i inne materiały multimedialne, dotyczące zakresu prowadzonych szkoleń zawodowych i rozwoju osobistego. Uczestnicy mogą wypożyczać te publikacje do samodzielnej nauki w domu oraz wykorzystywać na zajęciach dydaktycznych.
9. Podczas szkoleń odbywających się w siedzibie ESJ zapewniony jest bezpłatny bufet kawowy, gwarantujący nieograniczony dostęp uczestników szkolenia do napojów zimnych i gorących.