OPIEKUN DZIENNY

Aktualnie przyjmujemy zapisy. Kurs rozpocznie sie po zebraniu grupy szkoleniowej

zapisz się

Liczba godzin szkolenia – 160
Całkowity koszt szkolenia – 1280zł

O opiekunie dziennym przeczytaj na stronie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dzienny opiekun

Podobnie jak w przypadku żłobka i klubu dziecięcego także instytucja dziennego opiekuna ma pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (sprawowaniem opieki nad dziećmi). W czasie, gdy rodzice nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem z powodu np. pracy zawodowej, mogą je powierzyć opiece dziennego opiekuna. Opieka sprawowana jest w warunkach domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców. Dzienny opiekun zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną uwzględniając przy tym wiek, indywidualne potrzeby oraz rozwój psychomotoryczny dziecka. Dziecko pozostawione pod opieką posiadającego odpowiednie kwalifikacje dziennego opiekuna, uczy się i rozwija. Dziecko to jest również bezpieczne – dzienny opiekun jest przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy i musi posiadać warunki lokalowe zapewniające dziecku bezpieczną opiekę (warunki te sprawdzane są one podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez kierownika ośrodka pomocy społecznej w celu weryfikacji spełnienia warunków wymaganych od osoby chcącej zostać dziennym opiekunem, w przypadku dziennych opiekunów zatrudnianych przez osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej weryfikacji spełnienia tych warunków dokonują te podmioty).

1) Kim jest dzienny opiekun?

Dziennym opiekunem jest osoba zatrudniana przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, sprawująca opiekę nad dzieckiem w jej domu lub mieszkaniu spełniającym warunki zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi (podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna).

2) Co zrobić, żeby zapisać dziecko do dziennego opiekuna?

Jeżeli chcesz, żeby Twoim dzieckiem opiekował się dzienny opiekun w Twojej gminie (albo sąsiadującej), w pierwszej kolejności sprawdź, czy Twoja gmina go zatrudnia. Jeśli tak, należy dowiedzieć się jakie są terminy i warunki zgłoszenia dziecka. Jeżeli Twoja gmina nie zatrudnia żadnego dziennego opiekuna, a chciałbyś żeby zatrudniała – koniecznie zgłoś to w swojej gminie! Również w gminie uzyskasz informację na temat wszystkich dziennych opiekunów zatrudnianych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne mające siedzibę na na terenie Twojej gminy.

3) W jakiej grupie wiekowej dzieci mogą zostać objęte opieką dziennego opiekuna?

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadku gdy niemożliwe bądź utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna można objąć także dziecko powyżej 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

4) Jak długo dzieci mogą przebywać u dziennego opiekuna?

Czas i miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna określa umowa o świadczenie usług, na podstawie której jest on zatrudniany przez gminę, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

5) Ile kosztuje dzienny opiekun?

Rodzice dziecka ponoszą opłaty za pobyt oraz wyżywienie u dziennego opiekuna. Istnieje jednak możliwość zwolnienia od ponoszenia części lub nawet całości opłat z tytułu korzystania z usług dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę. Warunki takiego zwolnienia może określić rada gminy w drodze uchwały.

6) Ile dzieci może przebywać pod opieką dziennego opiekuna?

Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 5 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad
3 dzieci.

7) Jak rodzice mogą współpracować z dziennym opiekunem?

Rodzice dziecka współpracują z dziennym opiekunem, który sprawuje opiekę nad ich dzieckiem. Współpraca ta ma charakter dwustronny. Z jednej strony, polega na udzielaniu przez rodziców dziecka dziennemu opiekunowi porad
w sprawowaniu opieki nad ich dzieckiem w czasie prowadzenia zajęć, zaś z drugiej – na prowadzeniu konsultacji
i udzielaniu porad rodzicom dziecka w zakresie pracy z dziećmi przez dziennego opiekuna. Dodatkowo, dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać z pomocy wolontariuszy.

8) Gdzie można znaleźć informacje na temat dziennych opiekunów zatrudnionych przez gminę i podmioty niepubliczne funkcjonujące na terenie gminy?

Informacje na temat dziennych opiekunów zatrudnionych przez gminę oraz dziennych opiekunów zatrudnianych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje wykaz dziennych opiekunów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 64 ust. 2 ustawy. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz dziennych opiekunów.