PIERWSZA POMOC

zapisz się

 

Organizujemy obowiązkowe okresowe szkolenia z pierwszej pomocy dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

Od 01.01.2018r. obowiązują zmiany w ustawie, które zobowiązują opiekunów oraz wolontariuszy do odbycia co dwa lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
–  po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:
1. Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co dwa lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.
 
Zapraszamy na szkolenia organizowane w Ośrodku Szkoleniowym ESJ (sprawdź termin na stronie głównej)
Przyjmujemy zamówienia na szkolenia w placówkach. Zajęcia prowadzi ratownik medyczny. Zapewniamy środki dyadktyczne i materiały szkoleniowe (terminy i warunki do ustalenia).