SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE

DOSKONALĄCE FORMY SZKOLENIOWE
 
 
Na zamówienie organizujemy i realizujemy następujące formy doskonalenia zawodowego:
zapisz się
 
 
 
 1. Wykłady
 2. Tematyczne rady pedagogiczne
 3. Warsztaty
 4. Treningi
Szkolenia  mogą odbywać się w dni robocze lub w weekendy,  w miejscu wskazanym przez zamawiającego lub w Ośrodku Szkoleniowym ESJ w Zielonej Górze.
 
Temat szkolenia i jego szczegółowy program zależy od potrzeb, oczekiwań, założonych celów szkoleniowych oraz wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Przedstaw swoje oczekiwania i potrzeby, a my zaproponujemy odpowiednie rozwiązania i przygotujemy szczegółowy program szkolenia.
 
Szczegółowe warunki ustalane są indywidualnie z zamawiającym. W zależności od zamówienia zapewniamy  materiały dydaktyczne, zaświadczenia, artykuły pamiątkowe, bufet kawowy, materiały do ćwiczeń i warsztatów, dokumentację fotograficzną.
 
W celu ustalenia szczegółów zamówienia prosimy o kontakt mailowy esj@esj.edu.pl lub telefoniczny 888 769 691.
 
PROPONOWANE TEMATY SZKOLEŃ
 
Możecie Państwo wybrać interesujący temat ze spisu, albo też zaproponować inny. My zaś bezpłatnie przygotujemy ramowy program szkolenia. Po jego zaakceptowaniu i złożeniu zamówienia przedstawimy szczegółowy program szkolenia i ustalimy szczegóły organizacyjne.
 
PSYCHOLOGIA
 1. Podstawy psychologii, procesy psychiczne i zachowania,
 2. Podstawowe kierunki w psychologii.
 3. Osobowość, temperament, potrzeby.
 4. Pamięć.
 5. Inteligencja.
 6. Zaburzenia psychiczne.
 7. Autyzm.
 8. Podstawy psychologii rozwojowej.
 9. Rozwój dziecka do 2. roku życia.
 10. Rozwój dziecka od 2. do 3. roku życia.
 11. Rozwój dziecka do 6 roku życia.
 12. Rozwój mowy.
 13. Stymulowanie rozwoju mowy.
 14. Zaburzenia rozwoju mowy.
 15. Psychologia zabawy.
 16. Trudne pytania, jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci bliskiej osoby.
PEDAGOGIKA
 1. Podstawy pedagogiki.
 2. Style wychowania i postawy rodzicielskie.
 3. Wychowanie pozytywne.
 4. Formy i metody wychowania.
 5. Kara i nagroda w wychowaniu.
 6. Agresja dziecięca.
 7. Trudności wychowawcze w okresie wczesnego dzieciństwa.
 8. Pedagogika a popkultura.
 9. Komunikacja w wychowaniu.
 10. Jak rozmawiać z nastolatkiem.
 11. Dobry rodzic, czyli kto?
DYDAKTYKA
 1. Psychologiczne koncepcje nauczania.
 2. Podstawy dydaktyki, cele nauczania.
 3. Zasady nauczania i proces nauczania.
 4. Formy nauczania i metody nauczania.
 5. Planowanie pracy dydaktycznej, konspekt zajęć.
UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE I SPOŁECZNE
 1. Asertywność, sztuka przekazywania informacji zwrotnych.
 2. Komunikacja interpersonalna. Komunikacja werbalna i mowa ciała.
 3. Sztuka wystąpień publicznych. Jak mówić i przemawiać.
 4. Inteligencja emocjonalna w praktyce zawodowej.
 5. Reguły wpływu społecznego, perswazja i manipulacja.
 6. Stres i wypalenie zawodowe, mobbing.
 7. Przemoc psychiczna. Jak rozpoznać i jak się bronić przed przemocą.
 8. Konflikty interpersonalne i konflikty w organizacji. Strategie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
​PRZYKŁADY SZCZEGÓŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLEŃ

ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA W OKRESIE 0 – 6 LAT

 1. Podstawy psychologii. Czym zajmuje się psychologia? Cele psychologii. Podstawowe kierunki w psychologii. Psychologiczne mechanizmy obronne. Osobowość i temperament. Pamięć i inteligencja. Psychologiczne mechanizmy obronne
 2. Psychologia rozwojowa. Okresy rozwoju człowieka. Rodzaje zmian rozwojowych. Źródła zmian rozwojowych
 3. Rozwój dziecka w okresie 0 – 2. Podstawowe zadania rozwojowe dziecka w okresie 0 – 24 miesiące. Model przywiązania dziecka do podstawowego opiekuna i jego konsekwencje
 4. Rozwój dziecka w okresie 2 – 6 lat. Podstawowe zadania rozwojowe dziecka w okresie 2 – 6 lat. Rozwój społeczny i rozwój osobowości. Rozwój społeczny. Rozwój emocjonalny. Bunt dwulatka
 5. Rozwój mowy dziecka. Okresy rozwoju mowy. Czynniki wpływające na tempo rozwoju mowy dziecka. Zasady stymulowania rozwoju mowy dziecka. Metody stymulowania rozwoju mowy dziecka. Zaburzenia rozwoju mowy
 6. Psychologia zabawy. Wpływ zabawy na rozwój dziecka. Etapy rozwoju zabawy​. Rodzaje zabaw. Zabawy w poszczególnych etapach rozwoju dziecka w wieku 0 – 6 lat
 7. Trudne pytania. Jak odpowiadać dzieciom na trudne pytania – zasady. Przykłady „trudnych pytań” i odpowiedzi na nie. Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci bliskiej osoby
 8. Podstawowe funkcje żłobka w procesie opieki i wychowania
 
PEDAGOGIKA. STYLE I METODY WYCHOWAWCZE. KARA I NAGRODA JAKO METODY WYCHOWAWCZE
 
 1. Pedagogika, informacje podstawowe. Cele i zadania pedagogiki, Geneza procesów wychowawczych. Pedagogika a zmiany rozwojowe, rodzaje zmian, mechanizmy zmian rozwojowych
 2. Style wychowawcze. Co to jest styl wychowawczy i skąd się bierze? Charakterystyka wybranych stylów wychowawczych. Postawy rodzicielskie i postawy rodziców wobec dzieci. Międzypokoleniowa transmisja pokoleniowa postaw rodzicielskich
 3. Metody wychowawcze. Klasyfikacja metody wychowawczych ze względu na rodzaj wpływu społecznego. Wybrane metody wychowawcze i ich zastosowanie w pracy pedagogicznej w żłobku i przedszkolu. Charakterystyka wybranych metod wychowawczych
 4. Kara i nagroda. Rodzaje nagród. Nagroda w praktyce pedagogicznej. Zasady nagradzania. Zalety stosowania nagród jako metody pedagogicznej. Rodzaje kar. Reakcja dziecka na karę, w zależności od jego wieku. Psychologiczne działanie kar – wpływ nagrody i kary na psychikę dziecka i jego postawę. Jeśli karać, to jak? – zasady karania. Błędy w stosowaniu kar. Konsekwencje stosowania kar cielesnych.
 5. Metody wspierania pozytywnych zachowań dziecka
 6. Zwiększanie autonomii dziecka jako metoda wychowawcza
 7. Wychowanie pozytywne. Wychowanie pozytywne i jego główne założenia. Wychowanie pozytywne w praktyce
 8. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. Rodzina jako system. Funkcje rodziny. Rodzina jako źródło trudności wychowawczych.
WYCHOWAWCZE W OKRESIE NIEMOWLĘCYM, PONIEMOWLĘCYM I OKRESIE WCZESNEGO DZIECIŃSTWA (DO 6 ROKU ŻYCIA). AGRESJA DZIECIĘCA I WCZESNODZIECIĘCA
 
 1. Trudności wychowawcze. Podstawowe definicje: trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne. Ogólna charakterystyka źródeł trudności wychowawczych. Sposób obserwowania i dokumentowania trudności wychowawczych
 2. Trudności wychowawcze w okresie niemowlęcym. Charakterystyka trudności wychowawczych w okresie niemowlęcym. Objawy trudności wychowawcze w okresie niemowlęcym. Przyczyny trudności wychowawcze w okresie niemowlęcym
 3. Trudności wychowawcze w okresie poniemowlęcym (1 – 3 rok życia). Nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym. Opóźnienie w opanowaniu umiejętności zgodnych z normą rozwojową. Opóźnienia w opanowaniu mowy. Zaburzenia w zakresie reagowania na bodźce. Zaburzenia w zakresie rozwoju emocjonalnego. Zaburzenia w zakresie rozwoju moralnego. Zaburzenia w zakresie rozwoju społecznego
 4. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. Rodzina jako system. Funkcje rodziny związane z wychowaniem dzieci. Funkcjonowanie rodziny a trudności wychowawcze.Postawy rodzicielskie jako jedna z przyczyn trudności wychowawczych. Zaburzona struktura rodziny jako możliwa przyczyna trudności wychowawczych. Źródła trudności wychowawczych tkwiące w środowisku rodzinnym
 5. Agresja dziecięca. Przyczyny zachowań agresywnych dzieci w wieku 0 – 3. Agresja i wiek. Początki świadomej agresji. Zakamuflowane formy agresji. Przeniesienie agresji. Zaburzenia zachowania społecznego i zachowania opozycyjno-buntownicze. Agresja jako reakcja na „wychowywanie”. Niewłaściwe reakcje dorosłych na agresywne zachowanie dzieci. Długofalowe konsekwencje zachowań agresywnych
 6. Trudne sytuacje wychowawcze i sposoby radzenia sobie w tych sytuacjach.
 7. Co robić, gdy dziecko jest agresywne?
 8. Rola mediów i kultury popularnej na proces wychowania dzieci. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Wpływ kultury popularnej na zachowanie oraz kształtowanie się przekonań i postaw dzieci. 
 
BĄDŹ PRZYJACIELEM SWOJEGO DZIECKA CZYLI WYCHOWANIE POZYTYWNE, KOMUNIKACJA POZYTYWNA I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE W WYCHOWANIU
 
 1. Wychowanie. Na czym polega wychowanie? Główne cele wychowania
 2. Style i metody wychowawcze. Co to jest styl wychowawczy i skąd się bierze? Charakterystyka wybranych stylów wychowawczych
 3. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. Postawy rodzicielskie i postawy rodziców wobec dzieci. Międzypokoleniowa transmisja pokoleniowa postaw rodzicielskich
 4. Wychowanie pozytywne. Czym jest wychowanie pozytywne? Główne założenia wychowania pozytywnego. Pozytywne emocje. Pozytywne nauczanie. Pozytywne wzmocnienia. Pozytywne komunikacja. Pozytywne oczekiwania. Korzyści wynikające ze stosowania wychowania pozytywnego.
 5. Komunikacja pozytywna w praktyce. W czym przejawia się komunikacja pozytywna i agresywna?. Wpływ komunikacji pozytywnej na kształtowanie relacji. Komunikacja pozytywna jako metoda wychowawcza
 6. Umiejętności społeczne w pracy pedagogicznej. Komunikacja interpersonalna. Autoprezentacja. Asertywność. Empatia. Rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie skutecznych negocjacji i podejmowanie decyzji. Umiejętność pracy w zespole i rozumienie procesów zachodzących w grupach i zespołach. Umiejętność budowania przyjaznych, nastawionych na współpracę relacji z ludźmi. Umiejętność etycznego stosowania technik i strategii wpływ społecznego.
 7. Rola i znaczenie umiejętności społeczny w pracy pedagogicznej. Skąd się biorą umiejętności społeczne? Jak podnosić poziom umiejętności społecznych? Jak kształcić umiejętności społeczne u dzieci? Jak rozwijać umiejętności społeczne u opiekunów i nauczycieli?
 
PODSTAWY DYDAKTYKI – JAK PLANOWAĆ, PRZYGOTOWYWAĆ I ORGANIZOWAĆ ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W ŻŁOBKACH I PRZEDSZKOLACH. PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE KSZTAŁCENIA.
 
 1. Podstawowe pojęcia i definicje. Dydaktyka. Metodyka nauczania. Uczenie się. Nauczanie. Treści kształcenia . Cele nauczania
 2. Proces kształcenia i jego składniki
 3. Zasady nauczania. Zasada poglądowości. Zasada przystępności. Zasada świadomego i aktywnego udziału. Zasada systematyczności Zasada łączenia teorii z praktyką. Zasada indywidualizacji i zespołowości. Zasada trwałości wyników nauczania. Zasada operatywności wiedzy i umiejętności.
 4. Planowanie pracy dydaktycznej
 5. Plan nauczania. Program nauczania. Konspekt. Plan ewaluacyjny
 6. Formy organizacyjne nauczania. Nauczanie jednostkowe (indywidualne). Nauczanie zbiorowe. Nauczanie grupowe (zespołowe)
 7. Metody nauczania
 8. Etapy kształtowania umiejętności
 9. Struktura zajęć i zarządzanie czasem w procesie kształcenia
 10. Kontrola i ocena wyników nauczania
 11. Psychologiczne koncepcje uczenia się. Uczenie się behawioralne. Efekt czystej ekspozycji. Warunkowanie klasyczne i sprawcze. Prawo efektu. Uczenie się poznawcze. Uczenie się przez wgląd. Uczenie się utajone. Społeczne uczenie się (modelowanie)
 12. Kara i nagroda w procesie nauczania